Star Beauty Studio

Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.starbeautystudio.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de betreffende producten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Star Beauty Studio zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Star Beauty Studio niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Star Beauty Studio garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Star Beauty Studio wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het ongestoord gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer Star Beauty Studio links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Star Beauty Studio worden aanbevolen. Star Beauty Studio aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Star Beauty Studio niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Star Beauty Studio behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via www.starbeautystudio.nl aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Star Beauty Studio of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Informatie op www.starbeautystudio.nl mag worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

Star Beauty Studio behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 — ©2018 Star Beauty Studio